Trang chủ » Ngôn ngữ lập trình » Lập trình C/C++

Category - Lập trình C/C++

C/C++ là ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trong giới lập trình viên. C do Dennis Ritchie nghĩ ra vào năm 1972, và đây là ngôn ngữ được nhanh chóng sử dụng rộng rãi. Sau đó C++ được Bjarne Stroustrup sáng tác vào năm 1980, và lấy tên “C++” (++ là toán tử tăng thêm 1) vào năm 1982. Có thể xem C++ bao trùm lên C, ngoài ra C++ còn có khả năng hướng đối tượng.