Trang chủ » Lập trình hướng đối tượng

Category - Lập trình hướng đối tượng

Lập trình hướng đối tượng (Object-Oriented Programming, viết tắt là OOP). Đây là một phong cách lập trình hoàn toàn khác so với những kiểu cổ điển như lập trình tuyến tính, lập trình thủ tục. Là phương pháp viết code cho phép các lập trình viên nhóm các actions tương tự vào các class, giữ vững được nguyên lý DRY (Don’t Repeat Yourself) để dễ dàng bảo trì. Lập trình hướng đối tượng thao tác với các objects, và cú pháp của nó khá mới mẻ với một số lập trình viên, vì vậy OOP hơi khó học.